google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html วิสัยทัศน์
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


วิสัยทัศน์

นโยบายของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2564 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนววิถีพุทธและความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมนำความรู้ สืบสานงานพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1.             ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.             พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงกว่าประเทศทุกกลุ่มสาระ

3.             พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.             ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองโดยยึดแนวพระราชดำริ

5.             พัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ

6.             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าประเทศ

3.       ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต มีระเบียบวินัย คุณธรรม นำความรู้

4.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาตนเอง โดยยึดตามแนวพระราชดำริ

5.       ผู้เรียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่อย่างมีความสุข

6.       ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู

กลยุทธ์ (Strategy)

          กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

          กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

          กลยุทธ์ที่ 4. การส่งเสริมและสนับสนุนงานตามพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 6. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน ให้มีความปลอดภัย สะดวก สบาย อยู่อย่างมีความสุข

          กลยุทธ์ที่ 7. สร้างความเข็มแข็งการบริหารงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก

ธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ที่ 8. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบตามาตรฐานวิชาชีพ

 

            

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.