google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html ระเบียบการแต่งกาย
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


คณะกรรมการนักเรียน

 

คณะกรรมการนักเรียน

 

 

 IMG_2522.JPG

นางสาวปาวีณา  โพธิ์วัด

ตำแหน่ง   ประธานนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

 

         IMG_2477.JPG                          IMG_2491.JPG

                                                                                                                     

         นายชัยบัญชา  แรงกลาง                                                 นายภูธิป     นนท์รักษากุล

       ตำแหน่ง   รองประธานนักเรียน  คนที่ 1                             ตำแหน่ง   รองประธานนักเรียน  คนที่ 2

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

 

        IMG_2517.JPG                           IMG_2533.JPG

                              นางสาวธนาพร  สีนวลจันทร์                                     นางสาวโสรชา  คำสง่า                            

                               ตำแหน่ง  เลขานุการ                                          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ                        

                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                  

  

    IMG_2480.JPG                        IMG_2506.JPG

          นายธนกร  พรมสุรินทร์                                           นางสาวกวิสรา  ไวยนิทา

 ตำแหน่ง  รองประธานวิชาการ                                         ตำแหน่ง ฝ่ายประเมินผล 

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1     

  

IMG_2491.JPG      IMG_2527.JPG        IMG_2537.JPG    

                           นายภูธิป     นนท์รักษากุล                   นางสาววิลาสินี   จันทะดวง                      นางสาวอานิสา  คำภา                                                

         ตำแหน่ง   รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน                งานกิจกรรม                        งานระเบียบวินัยและเรื่องร้องทุกข์                        

           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                

 

 

IMG_2493.JPG                          IMG_2486.JPG

 นายวรพล  สืบชมภู                                                   นายภาณุพงษ์   แก้วประทาน

งานคณะสี                                                         งานห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1    

 

                   IMG_2524.JPG       IMG_2518.JPG        IMG_2510.JPG

                           นางสาวพรรณิภา  เหร่าหมัด                   นางสาวปณิดา  ทิศกระโทก                     นางสาวณัฐธนิสชา  ชนะชัยวงศ์ทวี

  ตำแหน่ง   รองประธานฝ่ายงบประมาณ              ตำแหน่ง  งานงบประมาณ                         ตำแหน่ง  งานพัสดุ

                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1     

 

                   IMG_2477.JPG       IMG_2496.JPG        IMG_2531.JPG

                นายชัยบัญชา  แรงกลาง                         นายสหัสวัต  ขันโท                              นางสาวสุพัชญาภรณ์  มุขเข็ม

  ตำแหน่ง   รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป         ตำแหน่ง  งานประชาสัมพันธ์                      ตำแหน่ง  งานสวัสดิการ

                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1     

 

 

        IMG_2525.JPG                    IMG_2498.JPG

                          นางสาวมนัสนันท์   แน่นหนา                                             นายสิรภพ  แจ่มหม้อ                         

                        ตำแหน่ง  งานอาคารสถานที่                                    ตำแหน่ง  งานเทคโนโลยี                      

                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                  

  

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.