google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 

 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน ( ภาษาไทย )          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

                                                ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชื่อโรงเรียน ( ภาษาอังกฤษ     SRINAGARINDRA THE  PRINCESS MOTHER SCHOOL LOPBURI  

                                                Under the Royal Highness Princess MaHa Chaki Sirindhorn

วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้งโรงเรียน       6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2540

ที่ตั้งโรงเรียน                             เลขที่ 90 หมู่ที่ 4  ตำบลศิลาทิพย์   อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

เว็บไซต์                                    www.swlb.ac.th  

E-mail                                     srinagarin2014@gmail.com

                                                                                                                                                                                       
   สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธย ย่อ สว. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ใช้อักษรพระนามาภิไธยย่อ สว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง  และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และตามด้วยชื่อจังหวัด เป็นอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

คำขวัญประจำโรงเรียน

 รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

นิมิตตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวฑิตา

(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

อักษรย่อพระนามาภิไธยย่อ “สว.”


อักษรย่อโรงเรียน สว.ลบ. 

                                                                      พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

                                                                          พระพุทธรูปปางถวายเนตร  

         เป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง

                                                                             

  สีประจำโรงเรียน

สีแดง   คือ  สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีน้ำเงิน คือ  สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

                                                                       ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                                          ต้นประดู่แดง 

 

 

นโยบายของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2564 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนววิถีพุทธและความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมนำความรู้ สืบสานงานพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION)

1.             ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.             พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงกว่าประเทศทุกกลุ่มสาระ

3.             พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.             ปลูกฝังให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตนเองโดยยึดแนวพระราชดำริ

5.             พัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ

6.             พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าประเทศ

3.       ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต มีระเบียบวินัย คุณธรรม นำความรู้

4.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาตนเอง โดยยึดตามแนวพระราชดำริ

5.       ผู้เรียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่อย่างมีความสุข

6.       ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู

 

กลยุทธ์ (Strategy)

          กลยุทธ์ที่ 1. การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

          กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกว่าประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

          กลยุทธ์ที่ 4. การส่งเสริมและสนับสนุนงานตามพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 6. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน ให้มีความปลอดภัย สะดวก สบาย อยู่อย่างมีความสุข

          กลยุทธ์ที่ 7. สร้างความเข็มแข็งการบริหารงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก

ธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ที่ 8. การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบตามาตรฐานวิชาชีพ

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.