google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html ประวัติก่อตั้ง
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน


รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงห่วงใยและสนพระทัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าพสกนิกรมาโดยตลอดเวลาที่จะช่วยเหลือประชาชน
            ในด้านการศึกษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและสนับสนุน  ให้เยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนนั้นดีขึ้น
            เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติกรมสามัญศึกษาจึงสนองพระปณิธาน  โดยจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    และเพื่อสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน และภาคบังคับ   ๑๒  ปี  ของรัฐบาล  อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทย    มีการศึกษาสูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประเภทประจำ และไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป ๔๘ ห้องเรียน จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ใน ๑๒ เขตการศึกษาและจะจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อม ในด้านอาคารเรียน   อาคารประกอบตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์   และเครื่องมือต่างๆ   เพื่อให้เป็นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน   ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี   มีคุณภาพ   จริยธรรม  ความประพฤติ  เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

http://swlb.ac.th/images/sc2.png

 

 

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   และน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับนักเรียนอยู่ประจำ   บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากนายสรสินธุ  ไตรจักรภพ  ประธานกรรมการบริษัทเพชรชโลธร จำกัด เมื่อวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ  เลขที่  ๙๐  หมู่ ๔  ตำบลศิลาทิพย์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.