หน้าแรก
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

พระราชประวัติสมเด็จย่า
หน่วยแพทย์ พอ.สว.
มูลนิธิขาเทียม
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระราชดำรัส
อุทยานสาร
นิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่า
พระราชกรณียกิจ
กลุ่มโรงเรียน สว.
 
 
 
นครศรีธรรมราช  
 
พะเยา  
 
ภูเก็ต  
 
ระยอง  
 
ยะลา  
 
ศรีสะเกษ  
 
ลพบุรี  
 
ร้อยเอ็ด  
 
สมุทรสาคร  
 
หนองบัวลำภู  
 
กาญจนบุรี  
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
เด็กดีศรีนครินทร์
ผลงานของโรงเรียน
ครูดีศรีนครินทร์
เว็บไซด์คุณครู
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 
 
   
           
 

หน่วยงานการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนง.ปลัดกระทวงสนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา


  

 


   
   
 
 
 
ชื่อโรงเรียน ( ภาษาไทย ) 
 
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 
 
     
  ชื่อโรงเรียน ( ภาษาอังกฤษ )      
 
SRINAGARINDRA THE  PRINCESS MOTHER SCHOOL LOPBURI
 
   
 
วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้งโรงเรียน  
 
 
๖   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐
 
   
 
ที่ตั้งโรงเรียน
 
 
เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๔  ตำบลศิลาทิพย์   อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน  :  (ประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก)
 
“ นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา ”  
ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายแห่งคนด
 
 

คำขวัญโรงเรียน 

 
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
   
 
 
     
 
 
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 
 
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
 
   
 
 
 
 
 
 
 
นายวรเทพ หอมจันทร์
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
คณะผู้จัดทำ
 
   
 
นายอนันต์ พุทธโชติ
 
 
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
 
 
ที่ปรึกษา
 
   
 
ครูจารุวรรณ นามวงษ์
ครูนฤมน ทองวิมล
ครูอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์
 
 
ผู้ดูแลระบบ
 
   
 
ติดต่อ แนะนำ : srinak_ch@hotmail.com
 
 

 
 
เบอร์โทรติดต่อทางโรงเรียน
กิจการนักเรียน : 08 9704 8182
ธุรการ : 08 6551 4772
 
   
   

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ