หน้าแรก
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

พระราชประวัติสมเด็จย่า
หน่วยแพทย์ พอ.สว.
มูลนิธิขาเทียม
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระราชดำรัส
อุทยานสาร
นิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่า
พระราชกรณียกิจ
กลุ่มโรงเรียน สว.
 
 
 
นครศรีธรรมราช  
 
พะเยา  
 
ภูเก็ต  
 
ระยอง  
 
ยะลา  
 
ศรีสะเกษ  
 
ลพบุรี  
 
ร้อยเอ็ด  
 
สมุทรสาคร  
 
หนองบัวลำภู  
 
กาญจนบุรี  
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
เด็กดีศรีนครินทร์
ผลงานของโรงเรียน
ครูดีศรีนครินทร์
เว็บไซด์คุณครู
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 
 
   
           
 

หน่วยงานการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนง.ปลัดกระทวงสนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา


  

 


   
   
 
 
 

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

                      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงห่วงใยและสนพระทัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าพสกนิกรมาโดยตลอดเวลาที่จะช่วยเหลือประชาชน
            ในด้านการศึกษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนนั้นดีขึ้น
            เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติกรมสามัญศึกษาจึงสนองพระปณิธานโดยจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และเพื่อสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน และภาคบังคับ ๑๒ ปี  ของรัฐบาล  อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทย มีการศึกษาสูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่  ประเภทประจำ และไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป ๔๘ ห้องเรียน จำนวน ๑๒ โรงเรียน  ใน ๑๒ เขตการศึกษาและจะจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์  มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี  มีคุณภาพ  จริยธรรม  ความประพฤติ  เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 
     
 

การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

 
 
 
 

           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับนักเรียนอยู่ประจำ  บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากนายสรสินธุ  ไตรจักรภพ ประธานกรรมการบริษัทเพชรชโลธร จำกัด เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ  เลขที่  ๙๐  หมู่ ๔  ตำบลศิลาทิพย์  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

 
   
 
 
     
 
 
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 
 
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
 
   
 
 
 
 
 
 
 
นายวรเทพ หอมจันทร์
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
คณะผู้จัดทำ
 
   
 
นายอนันต์ พุทธโชติ
 
 
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
 
 
ที่ปรึกษา
 
   
 
ครูจารุวรรณ นามวงษ์
ครูนฤมน ทองวิมล
ครูอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์
 
 
ผู้ดูแลระบบ
 
   
 
ติดต่อ แนะนำ : srinak_ch@hotmail.com
 
 

 
 
เบอร์โทรติดต่อทางโรงเรียน
กิจการนักเรียน : 08 9704 8182
ธุรการ : 08 6551 4772
 
   
   

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ