พระราชประวัติสมเด็จย่า
หน่วยแพทย์ พอ.สว.
มูลนิธิขาเทียม
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระราชดำรัส
อุทยานสาร
นิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่า
พระราชกรณียกิจ
 
กำแพงเพชร
นครศรีธรรมราช
พะเยา
ภูเก็ต
ระยอง
ยะลา
ศรีสะเกษ
ลพบุรี
ร้อยเอ็ด
สมุทรสาคร
หนองบัวลำภู
กาญจนบุรี
 
ประวัติการก่อตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
     เครีอข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
เด็กดีศรีนครินทร์
ผลงานของโรงเรียน
ครูดีศรีนครินทร์
เว็บไซต์คุณครู
นักเรียนที่ศึกษาต่อ
     ระดับอุดมศึกษา
 

สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุม ๑๐๑ล/๒๗พิเศษ รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด

 
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับน้อง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
จังหวัดลพบุรี
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายทักษะการดำรงชีวิตนักเรียนอยู่ประจำ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
วันอำลาสถาบัน และ
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓ เมษายน ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
ณ สวนสนุก Dream World
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
พิธีเททองหล่อ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าลำนารายณ์
ณ ตลาดลำนารายณ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
การประเมินการดำเนินการเพื่อขอขยายห้องเรียนพิเศษ
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
ชมรมอาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรม
คาราวานทำความดี ๙๒ปี ยุวกาชาดไทย
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ครั้งที่ ๑๑
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันครู
ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
๑๖ มกราคม ๒๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมWalk Rally Newyear And Christmas
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๖ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๕ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
   

 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
 
 
 
นายวรเทพ หอมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์
นางสาวนฤมน ทองวิมล
นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์
 
นายอนันต์ พุทธโชติ
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
 
   กิจการนักเรียน
   ๐๙๐-๔๕๓๔๕๓๕
   ธุรการ
   ๐๓๖-๖๘๙๘๐๗
 
   มหาวิทยาลัยรัฐบาล
   มหาวิทยาลัยเอกชน
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 
 
 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๙๐ หมู่๔ ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐