Header image    
     
line decor
  
line decor
 


ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ผลงานโรงเรียน
- รางวัลชนะเลิศ โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในสถานศึกษา (อย.น้อย) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒

ผลงานครู
- นางนุชนารถ สังคเลิศ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒

ผลงานนักเรียน
- รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓  เรื่องมหัศจรรย์เครื่องตีไข่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
- รางวัลชนะเลิศ ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
- รางวัลชนะเลิศ  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๔ เรื่องบาลาสประหยัดไฟรีไซเคิล  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
- รางวัลชนะเลิศ ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต ๒
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อายุ ๑๖ ปี   ชมรมคนหนุ่มลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
- รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
- รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
- รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๔ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี
- รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (science show)  ระดับช่วงชั้น ที่ ๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ จังหวัดสระบุรีและลพบุรี