ข้าพระพุทธเจ้า ครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ